Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

ΕΣΠΑ | Βήμα βήμα στα ευρωπαϊκά προγράμματα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στις τέσσερις δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του νέου ΕΣΠΑ. Οι τέσσερις δράσεις έχουν ...
... συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις που θα γίνουν από πτυχιούχους ανεξαρτήτου ηλικίας, ελεύθερους επαγγελματίες, τουριστικές επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες.
Το ηλεκτρονικό παράθυρο υποβολής προτάσεων θα ανοίξει τον Μάρτιο για τις δράσεις αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων, για τις τουριστικές επιχειρήσεις και για τις νεοφυείς, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον Απρίλιο.
Ολες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά για λόγους διαφάνειας και ταχύτητας, ενώ δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας στην κατάθεση φακέλων.
Δεν θα κατατίθεται καν φυσικός φάκελος με τα δικαιολογητικά στη φάση της υποβολής.
Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μετά την αξιολόγηση και μόνο για τις δυνητικά εντασσόμενες προτάσεις.
Η αξιολόγηση θα γίνεται επίσης ηλεκτρονικά, δεν θα υπάρχει έλεγχος πληρότητας για όλες τις προτάσεις, παρά μόνο για τις δυνητικά εντασσόμενες.
Κάθε πρόταση θ’ αξιολογείται από δύο τουλάχιστον αξιολογητές, η επιλογή των οποίων θα γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση από το μητρών αξιολογητών.
Η ένταξη στα προγράμματα θα γίνει μετά τη βαθμολογική κατάταξη και τον έλεγχο της τεκμηρίωσης όλων των στοιχείων της πρότασης. Καταργείται επίσης η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής.
Σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα δημιουργηθεί ένας καταπιστευτικός λογαριασμός μέσω του οποίου θα μπορούν να καταβάλλονται οι προκαταβολές στους επενδυτές χωρίς την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών.
Σημαντική καινοτομία του νέου ΕΣΠΑ είναι η πριμοδότηση με επιπλέον επιχορήγηση 10% για τα επιχειρηματικά σχέδια που αποδεδειγμένα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις να υποβάλουν προτάσεις πλέον ισότιμα με όλες τις άλλες μορφές επιχειρηματικότητας.
Αναλυτικά, όλα τα προγράμματα στο www.espa.gr και www.antagonistikotita.gr

Τα τέσσερα προγράμματα αφορούν:

⓵ Την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 130 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 7 Απριλίου μέχρι τις 20 Μαΐου. Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που γίνονται ήδη από τις 11 Φεβρουαρίου. Μπορούν να συμμετάσχουν τόσο νέες όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις με βιβλία Β και Γ κατηγορίας που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας (αγροδιατροφικός, φάρμακα-υγεία, πολιτιστική βιομηχανία, νέες τεχνολογίες, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, υλικά-κατασκευές, περιβάλλον). Οι υφιστάμενες θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι εταιρείες θα επιδοτούνται με ποσά από 15.000 έως 200.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 40%, ενώ δίνεται μπόνους 10% (συνολική χρηματοδότηση 50%) στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι ο εκσυγχρονισμός κτιριακών και άλλων υποδομών, η κάλυψη μισθολογικού κόστους, η αυτοματοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, η πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων, η συμμετοχή σε εκθέσεις-συνέδρια, τα joint ventures κ.ά.
②. Την ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η δράση έχει προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ και θα είναι ανοιχτή για αιτήσεις από 29 Μαρτίου έως 17 Μαΐου. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των 150.000 ευρώ.
Απευθύνεται σε υφιστάμενες (έως 31.12.2015) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με βιβλία Β και Γ κατηγορίας που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουρισμό. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που γίνονται (από 11/2) σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώρους, σε μηχανήματα-εξοπλισμό, πιστοποίηση ποιότητας, προβολή (έως 15.000 ευρώ), λογισμικό (μέχρι 20.000 ευρώ), μεταφορικά μέσα (15.000 ευρώ), μισθολογικό κόστος εργαζομένων (μέχρι 24.000 ευρώ), μελέτες και έρευνες αγοράς, παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου κ.α.
③ Την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.
Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται μεταξύ 8 Μαρτίου και 15 Απριλίου. Αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γεννημένους πριν από το 1991, που είτε είναι άνεργοι είτε ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι μισθωτοί. Το ατομικό εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι 20.000 ευρώ ή έως 35.000 ευρώ σε περίπτωση οικογένειας. Προβλέπονται επιδοτήσεις έως 25.000 ευρώ ανά άτομο που ανοίγει επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ για συνεργασίες δύο ατόμων και έως 50.000 για συνεργασίες τριών ή περισσότερων ατόμων. Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες που θα γίνουν μετά τις 8 Μαρτίου και αφορούν λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, λογαριασμοί κ.λπ.), αμοιβές τρίτων, αναλώσιμα, ασφαλιστικές εισφορές, αποσβέσεις παγίων, μισθολογικό κόστος για νέα θέση μέχρι 12.000 ευρώ, αγορά-μίσθωση εξοπλισμού κ.α.
Ενδεικτικά οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι μεταξύ άλλων: γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσικοθεραπευτές, βιολόγοι, ψυχολόγοι, μαίες, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, χημικοί, γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι, σχεδιαστές, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, διερμηνείς, ξεναγοί, μεταφραστές, καθηγητές, δάσκαλοι, γλύπτες, ζωγράφοι, σκιτσογράφοι, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, χορογράφοι, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, διακοσμητές, οικονομολόγοι, αναλυτές, προγραμματιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές, φοροτέχνες, αναλογιστές, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.
④ Τη νεοφυή επιχειρηματικότητα με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα γίνει στις 17.3.2016 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 27.4.2016. Επιδοτεί με 15.000 έως 60.000 ευρώ ανέργους, ατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και έχουν γεννηθεί προ του 1991. Προβλέπονται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι επιλέξιμες μορφές είναι συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. και ΙΚΕ. Οι Ανώνυμες Εταιρείες αποκλείονται από τη δράση.
Επιλέξιμες είναι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού (μέχρι 40% του επενδυτικού σχεδίου), τα λειτουργικά έξοδα, οι δαπάνες προβολής, οι αποσβέσεις παγίων, η αγορά-μίσθωση εξοπλισμού, τα αναλώσιμα, το μισθολογικό κόστος κ.ά. Η δράση θα ενισχύει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους τομείς αγροδιατροφής, ενέργειας, πολιτιστικής-δημιουργικής βιομηχανίας, εφοδιαστικής αλυσίδας, περιβάλλοντος, τεχνολογίας, υγείας και κατασκευών. Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες που γίνονται μετά τις 17 Μαρτίου.
Δείτε αναλυτικά το προγράμματα:
Συντάκτης: Βασίλης Γεώργας // efsyn

Δεν υπάρχουν σχόλια: