Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016

Στα 87 δισ. ευρώ ανέρχονται οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο!

Στα 87.003.283.337,33 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό των οφειλόμενων στο δημόσιο φόρων (οφειλές εντός προϋπολογισμού ληξιπρόθεσμες και μη, ρυθμισμένες και μη ρυθμισμένες), σύμφωνα με ...
στοιχεία της 18.2.2016, τα οποία περιλαμβάνονται σε έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Το ποσό αυτό (υπόλοιπο προς είσπραξη) ανά κατηγορία φόρου αναλύεται ως εξής:

1. 'Άμεσοι φόροι: 350.504.555,55 ευρώ
2. Έμμεσοι φόροι: 46.136.016,35 ευρώ
3. Μη φορολογικά έσοδα: 471.763,76 ευρώ
4. Εισόδημα: 15.921.908.330,36 ευρώ
5. Ειδικές κατηγ. Εισοδ.: 1.864.981.673,83 ευρώ
6. Φόροι στην περιουσία: 2.809.974.755 ευρώ
7. Πρόστιμα άμεσοι: 96.337.148,75 ευρώ
8. Έκτακτοι άμεσοι: 338.104.000,05 ευρώ
9. Λοιποί Έμμεσοι φόροι: 40.705.535,92 ευρώ
10. Λοιποί 'Αμεσοι φόροι: 47.674.627,14 ευρώ
11. ΦΠΑ: 17.286.162.035,95 ευρώ
12. Μεταβ.και Συγκ. Κεφαλ.: 85.749.685,52 ευρώ
13. Τέλη και χαρτόσημα: 226.532.982,19 ευρώ
14. Φόροι κατανάλωσης: 214.952.995,28 ευρώ
15. Λοιπές εισφορές: 43.588.285,19 ευρώ
16. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης: 2.511.455,82 ευρώ
17. Έμμεσοι υπέρ τρίτων: 56.601.169,36 ευρώ
18. Τέλη κυκλοφορίας: 252.826.757,82 ευρώ
19. Πρόστιμα έμμεσων φόρων: 3.677.644.699,27 ευρώ
20. Μισθώματα: 114.867.002,08 ευρώ
21. Υπηρεσίες: 23.002.149,52 ευρώ
22. Δικαστικά έξοδα: 1.294.983.279,97 ευρώ
23. Αχρεωστήτως καταβληθέντα: 113.831.363,56
24. Πρόστιμα Κ.Β.Σ.: 30.794.296.467,84 ευρώ
25. Δάνεια: 8.799.909.136,50 ευρώ
26. Υπέρ Διαφόρων Τρίτων: 55.996.571,19 ευρώ
27. Λοιπά πρόστιμα μη-φο: 804.334.721,19 ευρώ
28. Παράβολα: 221.233,52 ευρώ
29. Καταλογισμοί: 603.571.736,53 ευρώ
30. Δασμοί: 1.966.443,62 ευρώ
31. Τέλη και πρόστιμα τελών: 360.140.037,28 ευρώ
32. Ακάλυπτες επιταγές: 4.539.293,29 ευρώ
33. Λοιπά-μη φορολογικά: 660.320.027,68 ευρώ
34. Διάφοροι φόροι: 7.935.400,28 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 87.003.283.337,33 ευρώ
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο Ευάγγελος Μπασιάκος (ΝΔ). Ο βουλευτής είχε ζητήσει να ενημερωθεί ποιο είναι το σύνολο των οφειλόμενων προς το δημόσιο φόρων και ποιο είναι το σύνολο των φόρων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα επιστροφής ή συμψηφισμού.
Αναφορικά με τις επιστροφές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, το υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει ποια είναι η διαδικασία επιστροφής φόρων και ποιοι είναι οι έλεγχοι που προηγούνται και διαβιβάζει στοιχεία που δείχνουν ότι την 31.12.2015 οι εκκρεμείς επιστροφές έχουν ως εξής:
1. Εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ: 756.861.777,39 ευρώ
2. Μη εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ: 554.259.914,70 ευρώ
3. Αιτήσεις χωρίς ΑΦΕΚ: 2.509.743.524,58 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.820.865.216,67 ευρώ. 
capital.grΔεν υπάρχουν σχόλια: