Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Χαμός! Γίνεται της … μουρλής προσλήψεως σε Δ.Τ και ΝΕΡΙΤ ...

Μια ημέρα μετά την επίσημη αναγγελία για πρόσληψη 71 ατόμων με μόρια για τη Δ.Τ από τον Γκίκα Μάναλη, γίνεται προκήρυξη....

224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων και 132 δημοσιογράφων αορίστου χρόνου για Αθήνα και Θεσσαλονίκη! Οι σχετικές προκήρυξεις δεν αναρτήθηκαν βεβαίως στη Διαύγεια αλλά δόθηκαν προς δημοσίευση αγγελιών από τη ΝΕΡΙΤ. 
Η δε αξιολόγηση όσων καταθέσουν αίτηση θα γίνει από το ΔΣ της ΝΕΡΙΤ με τη βοήθεια εξωτερικού τεχνικού συμβούλου. Ο οποίος προφανώς θα προσληφθεί με σύμβαση και θα αμειφθεί για αυτό το έργο!

Σύμφωνα με τη νέα αυτή προκήρυξη, η ΝΕΡΙΤ θα προσλάβει διακόσια είκοσι τεσσάρα (224) ατόμα σε θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων (από τους οποίους 197 με έδρα την Αθήνα και 27 με έδρα τη Θεσσαλονίκη), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. 
Σύμφωνα με τη δεύτερη προκήρυξη για τους 132 δημοσιογράφους από τους οποίους 117 με έδρα την Αθήνα και 15 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. 
Πρόκειται για τις ειδικότητες που με νόμο είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση υπαγωγής τους στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά και μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12η μεσημβρινή με τη συμπλήρωση της φόρμας της ΑΙΤΗΣΗΣ στον ιστότοπο http://www.opengov.gr/nerit/και του Βιογραφικού Σημειώματος που θα επισυναφθεί στην ΑΙΤΗΣΗ και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο http://europass.cedefop.europa.eu/el/home.

Στην προκήρυξη αναγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Δηλαδή η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. κατόπιν αξιολόγησης, με τη συνεπικουρία αξιολογητών και εξωτερικών τεχνικών συμβούλων σε τρία στάδια.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στους δημοσιογράφους είναι οι εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια: